Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU LUX-PTZ, S.R.O.

1. Předmět smlouvy

Elektronický obchod (e-shop) je určen pro podnikatele, kteří nakupují spotřební materiál a pomocný sortiment k provozu balíkovacích lisů, třídících linek a obdobných zařízení. Podmínkou objednávky je vyplnění identifikačního čísla kupujícího.

Kupní smlouva vzniká elektronickou formou, a to odsouhlasením nákupu a ceny v aplikaci e-shopu a následným potvrzením systému o přijetí objednávky.

Dodání mimo území České republiky je možné pouze po domluvě.

2. Cena zboží a její splatnost

Kupní cena zboží je stanovena v okamžiku dokončení objednávky. Kupující si může vybrat platbu na dobírku nebo platbu předem na základě vystavené zálohové faktury. V případě zálohové platby bude zboží expedováno až po připsání celé vyúčtované částky na účet prodávajícího. O tuto dobu se prodlužuje dodací lhůta. Se zásilkou bude doručena příslušná faktura.

3. Dodání zboží

Dodací lhůta je nejvýše 8 pracovních dnů, kupující souhlasí s dodáním v kterýkoli pracovní den během této lhůty. Zboží bude dodáno na udanou adresu kupujícího přepravní službou. Pokud kupující neuvede jiný požadavek, bude zboží, objednané jednou objednávkou, expedováno naráz. Kupující bude o dodání zboží předem vyrozuměn e-mailem nebo SMS.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí v místě dodání, které určil kupující. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v pracovní dny od 7:00 do 15:00.  Pokud kupující zvolí platbu na dobírku, je povinen zajistit, aby přebírající osoba měla k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu kupní ceny a dopravného. Prodávající není v prodlení s dodáním výrobků, jestliže kupující neposkytne dostatečnou součinnost při jejich převzetí. V takovém případě má prodávající nárok na náklady, zbytečně vynaložené na dopravu zboží.

Cena za dopravu je stanovena dle hmotnosti zásilky a zobrazí se kupujícímu před dokončením  objednávky. Pokud systém automaticky nebude schopen dopočítat hmotnost či cenu dobírky, bude tato zkalkulována a zaslána k odsouhlasení klientovi.

4. Vlastnosti výrobků, reklamace

Vlastnosti výrobků musí odpovídat parametrům, uvedeným v e-shopu, v ostatním musí mít vlastnosti obvyklé pro tyto výrobky a pro běžný způsob jejich použití.

Reklamace množstevních vad a vad zjevných musí být provedena bezodkladně po převzetí zboží. Skryté vady lze reklamovat do 24 měsíců po převzetí zboží.

Případná reklamace výrobků musí být doručena prodávajícímu v písemné formě nebo elektronickou poštou a musí obsahovat údaj o počtu vadných výrobků a charakteru vad. Pokud nebude dohodnuto jinak, je kupující povinen zaslat vadné výrobky prodávajícímu k posouzení vad.  Pokud kupující řádně reklamoval, je prodávající povinen mu do 15-ti dnů sdělit, zda reklamaci uznává a jakým způsobem ji bude řešit. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu nákladů, které vynaložil na dopravu vadného zboží k prodávajícímu.