SYSTÉMY SHOZŮ PRO PRÁDLO A ODPAD

Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří k moderním trendům technického zařízení budov a současné architektonicky dokonale zpracované objekty tyto moderní technologie přímo vyžadují.

Efektivní řešení pro budovy

Dnešní doba se vyznačuje maximálním důrazem na ekonomické a „odpovědné“ řešení široké řady otázek, které před námi vyvstávají společně s neustále rostoucí populací, jejím životním stylem a z něho vyplývajícími návyky.

Je holou skutečností, že s rostoucí populací roste i množství výrobků a rozličného „spotřebního“ materiálu. Proto nejde jinak, než souhlasit se sílícími trendy, vedoucími k třídění a následnému recyklování celé řady materiálů, které zůstávají všude kolem nás ve formě odpadu. Z komerčních i bytových budov se tak stávají pro celý proces recyklace „primární zdroje“ odpadů, které dříve nebo později naše svědomí nebo legislativa přinutí ke krokům, vedoucím k odpovědnému nakládání s odpady.

Už nyní legislativa řeší především problematiku třídění odpadů podle způsobu jejich následného zpracování. Je snad jen otázka času, kdy se stane samozřejmostí odevzdávat z těchto „primárních zdrojů“ odpad tříděný a připravený pro další řetězec procesů nakládání s odpady.

Je přirozené, že i majitelé a provozovatelé budov hledají cesty k účelnému nakládání s odpady cestou logistiky odpadového hospodářství budov.

Už nyní není žádnou utopickou vizí, že se odpady třídí již v odpadkových koších na tříděný odpad, ze kterých se tento tříděný odpad co nejjednodušeji dostane do technické místnosti, ze které se nakonec odváží už slisovaný přímo ke zpracovatelům. Přemýšlení o ekonomickém odpadovém hospodářství budovy je stejně přirozené jako přemýšlení o energetickém řešení budovy.

ARGUMENTY PRO GRAVITAČNÍ SHOZY:
(oproti ostatním způsobům transportu odpadu v budovách)

 • efektivní, ekologické a estetické řešení
 • výrazně nižší pořizovací náklady oproti instalaci výtahu
 • úspory při odvozu odpadů z budovy
 • hygienické řešení odpadového hospodářství budovy
 • bezpečný provoz
 • snadná a rychlá instalace – vysoká variabilita
 • neomezená životnost
 • požární bezpečnost

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

V praxi se KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH využívá především při nakládání s různými druhy odpadů a při transportu prádla do prádelny nebo technické místnosti.
Páteří důsledné logistiky v budovách jsou gravitační shozy. Ty jsou principielně stejné jak pro nakládání s odpady, tak s prádlem. Liší se pouze v detailech (především v průměru tubusu shozu, prostupnosti vhazovacích dvířek a řešení vyústění), které usnadňují nakládání s tím kterým materiálem.


SHOZY ODPADU

Především pro úřady, administrativní budovy, banky, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, bytové jednotky apod.

Třídění odpadů začíná již u každého pracoviště nebo v každé místnosti. K důslednému třídění výrazně napomáhají přímo k tomuto účelu uzpůsobené odpadkové koše. Ty mají přihrádky nebo několik samostatných boxů na jednotlivé skupiny odpadů. Většinou jsou ještě tyto přihrádky názorně opatřeny pomocnými piktogramy nebo výraznými nápisy s druhem odpadu, který se do boxů ukládá. Na každém podlaží jsou manipulační svozové vozíky, kterými se již vytříděný odpad sváží k vhazovacím dvířkům gravitačního shozu. V domech s bytovými jednotkami se manipulační vozíky nepoužívají a do gravitačního shozu se vhazují přímo jednotlivé sáčky s běžným domácím odpadem. Gravitační shoz v optimálním případě ústí do technické místnosti, vybavené prostředky na finální zpracování odpadů. Shozem přijdou pytle s vytříděnými odpady (rozlišené např. barvou pytle, pytlem s barevnou značkou, apod.) a ty se pak lisují podle skupin odpadů. Výsledkem jsou úhledné, snadno manipulovatelné a obchodovatelné balíky odpadů.

logistika

Podle druhu lisovaného materiálu a lisovacího zařízení stlačíte tímto způsobem původní objem odpadů:

5 až 20x!

Pro optimální slisování balíků s odpady vyrábíme celou řadu lisů s různými výkony.

gravitační shozy odpadu a prádla

SHOZY PRÁDLA

 

shozy prádla

SHOZ NA VOLNÉ PRÁDLO

SHOZ NA PRÁDLO V PYTLÍCH

Shozy na prádlo jsou praktická zařízení, která dopravují prádlo rychle a hospodárně z jednotlivých podlaží do skladovací místnosti v suterénu. Obvykle se špinavé prádlo sbírá do pytlů, které se pak vhazují do shozů. Shozy musí ústit přímo do místnosti, která je vybavena vybírací vanou a která je v projektu určena pro skladování nebo praní prádla. Shozy jsou vyráběny v různých průměrech.Nejpoužívanější průměr pro tento typ shozů je 500 mm. Shozy pro větší objekty je možno vybavit odvětráním, desinfekčním, mycím nebo hasícím zařízením. Dvířka je možné vybavit mechanickými nebo elektromagnetickými zámky. Shozy na volně ložené prádlo se používají pouze v menších objektech – rodinných domech, penzionech (max. 3 vhozová místa).

logist1

SHOZ NA ODPADY V PYTLÍCH

Především pro úřady, administrativní budovy, banky, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, bytové jednotky apod. Shozy na odpad uložený v pytlích je moderní způsob na odstraňování odpadů z objektu. Odpad se sbírá do pytlů a pak se transportuje potrubím shozu přímo do suterénu budovy (ve kterém bývají technické místnosti). Vyústění shozu může být upraveno dle konkrétních podmínek buď přímo do sběrných kontejnerů nebo se odpad přetřídí a slisuje. Shozy jsou dodávány v různých průměrech. Nejpoužívanější průměr shozu pro tento účel je 500 a 600 mm. Shozy pro větší objekty je možno vybavit odvětráním, desinfekčním, mycím nebo hasícím zařízením. Dvířka je možné vybavit mechanickými nebo elektromagnetickými zámky.

logist2

TECHNICKÉ PROVEDENÍ GRAVITAČNÍCH SHOZŮ

ODVĚTRÁNÍ

Slouží k zamezení pronikání případných vzniklých pachů do prostorů budovy. Dle druhu shazovaného materiálu se provádí buď přirozené nebo nucené odvětrání pomocí ventilátoru.

ČISTÍCÍ DESINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečuje čistotu a hygienu ve shozu, zamezuje případně vzniklému zápachu. Je tvořeno kruhovým kartáčem a rozprašovačem desinfekčního roztoku, spouští se pomocí navijáku celou výškou shozu.

VHAZOVACÍ DVÍŘKA

Zajišťují bezpečné vhození materiálu do tubusu shozu. Typ dvířek se volí dle vlastností vhazovaného materiálu. Design a provedení dvířek lze individuálně přizpůsobit (obložené obkladem, mramorem, leštěná nerez, barevnost, apod.). Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybavení dvířek elektromechanickými zámky se světelnou indikací a jejich vzájemné propojení. Dvířka jsou vyráběna s protipožární odolností až T 90.

TĚLESO SHOZU

Je hlavní částí gravitačního shozu a je tvořeno trubkami ze stáčeného plechu, které se sesazují pevně do sebe. Použitý materiál je ocelový nerezový nebo žárově zinkovaný plech o síle 1,5-2 mm (v některých případech lze použít i novodur). Průměr tělesa shozu se určuje dle shazovaného materiálu. Kruhový profil shozu je uvnitř zcela hladký a tím zamezuje jakémukoliv zachycení shazovaných materiálů. Jednotlivé trubky tělesa shozu jsou na své vnější straně opatřeny plastickým, nehořlavým, protihlukovým nátěrem. Celé těleso je v budově zabudováno do vlastní šachty. Tam, kde stavebně-technické podmínky neumožňují vytvořit šachtu, je možno těleso shozu umístit vně budovy.

UPEVŇOVACÍ RÁM

Nosný prvek shozu, který zajišťuje upevnění tělesa shozu do skeletu budovy. Rám je usazen na pryžových tlumičích a tím se zamezuje pronikání hluku do budovy.

VYÚSTĚNÍ SHOZU

Zabezpečuje vyvedení shazovaného materiálu v místnosti pro vyústění shozu. Materiál může být vyveden buď přímo do sběrné nádoby, do lisu nebo do zásobníku formou skluzu. Pro různé způsoby vyvedení materiálů se vyústění shozu opatřuje různými nástavci nebo kryty. Ke shozu je možno instalovat signalizační zařízení, které zabezpečí, že se při naplnění sběrného zařízení zablokují vhazovací dvířka a naplnění se signalizuje obsluze.

PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Šachta, shoz a místnost pro vyústění shozu tvoří samostatný požární úsek. Do shozu je možno nainstalovat hasící zařízení (springler), které je nezávislé na přívodu elektrické energie a reaguje na zvýšenou teplotu okolí. Dalším protipožárním zařízením je elektromagnetická klapka, která při vzniku požáru uzavírá vlastní shoz a zabraňuje vzniku tzv. komínového efektu. Systémy hlášení a hašení požáru se mohou různě kombinovat a doplňovat i se systémy EPS, použitými v dané budově.

OBSLUHA SHOZU

Shoz a jeho veškeré elektrické vybavení je ovládáno z ovládacího panelu na rozvaděči, nejčastěji umístěného v místnosti pro vyústění shozu. Na ovládacím panelu jsou indikovány veškeré ovládací a bezpečnostní funkce shozu i s případnými poruchami. Obsluhu smí provádět pouze
osoba odborně proškolená.

doplňková zařízení ke gravitačním shozům

Video


Příslušenství


Ke stažení


Máte dotaz?


  Each party agrees that the data provided thereby in the scope specified herein may be processed by the organizer as an administrator under Act no. 101/2000 Coll., on personal data protection, as amended, for the purpose of sending out requested messages, offering products and services, and sending information about the organizer's events. The organizer is authorized to provide personal data to its contractual partners for the aforementioned purpose and under the terms of this consent. The data may be processed by third parties. The consent is granted on a voluntary basis and can be revoked in writing at any time at the address of the organizer specified in the contacts.

  Aplikace


  SYSTÉMY SHOZŮ PRO PRÁDLO A ODPAD

  Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří k moderním trendům technického zařízení budov a současné architektonicky dokonale zpracované objekty tyto moderní technologie přímo vyžadují.

  Efektivní řešení pro budovy

  Dnešní doba se vyznačuje maximálním důrazem na ekonomické a „odpovědné“ řešení široké řady otázek, které před námi vyvstávají společně s neustále rostoucí populací, jejím životním stylem a z něho vyplývajícími návyky.

  Je holou skutečností, že s rostoucí populací roste i množství výrobků a rozličného „spotřebního“ materiálu. Proto nejde jinak, než souhlasit se sílícími trendy, vedoucími k třídění a následnému recyklování celé řady materiálů, které zůstávají všude kolem nás ve formě odpadu. Z komerčních i bytových budov se tak stávají pro celý proces recyklace „primární zdroje“ odpadů, které dříve nebo později naše svědomí nebo legislativa přinutí ke krokům, vedoucím k odpovědnému nakládání s odpady.

  Už nyní legislativa řeší především problematiku třídění odpadů podle způsobu jejich následného zpracování. Je snad jen otázka času, kdy se stane samozřejmostí odevzdávat z těchto „primárních zdrojů“ odpad tříděný a připravený pro další řetězec procesů nakládání s odpady.

  Je přirozené, že i majitelé a provozovatelé budov hledají cesty k účelnému nakládání s odpady cestou logistiky odpadového hospodářství budov.

  Už nyní není žádnou utopickou vizí, že se odpady třídí již v odpadkových koších na tříděný odpad, ze kterých se tento tříděný odpad co nejjednodušeji dostane do technické místnosti, ze které se nakonec odváží už slisovaný přímo ke zpracovatelům. Přemýšlení o ekonomickém odpadovém hospodářství budovy je stejně přirozené jako přemýšlení o energetickém řešení budovy.

  ARGUMENTY PRO GRAVITAČNÍ SHOZY:
  (oproti ostatním způsobům transportu odpadu v budovách)

  • efektivní, ekologické a estetické řešení
  • výrazně nižší pořizovací náklady oproti instalaci výtahu
  • úspory při odvozu odpadů z budovy
  • hygienické řešení odpadového hospodářství budovy
  • bezpečný provoz
  • snadná a rychlá instalace – vysoká variabilita
  • neomezená životnost
  • požární bezpečnost

  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

  V praxi se KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH využívá především při nakládání s různými druhy odpadů a při transportu prádla do prádelny nebo technické místnosti.
  Páteří důsledné logistiky v budovách jsou gravitační shozy. Ty jsou principielně stejné jak pro nakládání s odpady, tak s prádlem. Liší se pouze v detailech (především v průměru tubusu shozu, prostupnosti vhazovacích dvířek a řešení vyústění), které usnadňují nakládání s tím kterým materiálem.


  SHOZY ODPADU

  Především pro úřady, administrativní budovy, banky, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, bytové jednotky apod.

  Třídění odpadů začíná již u každého pracoviště nebo v každé místnosti. K důslednému třídění výrazně napomáhají přímo k tomuto účelu uzpůsobené odpadkové koše. Ty mají přihrádky nebo několik samostatných boxů na jednotlivé skupiny odpadů. Většinou jsou ještě tyto přihrádky názorně opatřeny pomocnými piktogramy nebo výraznými nápisy s druhem odpadu, který se do boxů ukládá. Na každém podlaží jsou manipulační svozové vozíky, kterými se již vytříděný odpad sváží k vhazovacím dvířkům gravitačního shozu. V domech s bytovými jednotkami se manipulační vozíky nepoužívají a do gravitačního shozu se vhazují přímo jednotlivé sáčky s běžným domácím odpadem. Gravitační shoz v optimálním případě ústí do technické místnosti, vybavené prostředky na finální zpracování odpadů. Shozem přijdou pytle s vytříděnými odpady (rozlišené např. barvou pytle, pytlem s barevnou značkou, apod.) a ty se pak lisují podle skupin odpadů. Výsledkem jsou úhledné, snadno manipulovatelné a obchodovatelné balíky odpadů.

  logistika

  Podle druhu lisovaného materiálu a lisovacího zařízení stlačíte tímto způsobem původní objem odpadů:

  5 až 20x!

  Pro optimální slisování balíků s odpady vyrábíme celou řadu lisů s různými výkony.

  gravitační shozy odpadu a prádla

  SHOZY PRÁDLA

   

  shozy prádla