SYSTÉMY SHOZŮ PRO PRÁDLO A ODPAD

Systém logistiky odpadového hospodářství v budovách patří k moderním trendům technického zařízení budov a současné architektonicky dokonale zpracované objekty tyto moderní technologie přímo vyžadují.

Efektivní řešení pro budovy

Dnešní doba se vyznačuje maximálním důrazem na ekonomické a „odpovědné“ řešení široké řady otázek, které před námi vyvstávají společně s neustále rostoucí populací, jejím životním stylem a z něho vyplývajícími návyky.

Je holou skutečností, že s rostoucí populací roste i množství výrobků a rozličného „spotřebního“ materiálu. Proto nejde jinak, než souhlasit se sílícími trendy, vedoucími k třídění a následnému recyklování celé řady materiálů, které zůstávají všude kolem nás ve formě odpadu. Z komerčních i bytových budov se tak stávají pro celý proces recyklace „primární zdroje“ odpadů, které dříve nebo později naše svědomí nebo legislativa přinutí ke krokům, vedoucím k odpovědnému nakládání s odpady.

Už nyní legislativa řeší především problematiku třídění odpadů podle způsobu jejich následného zpracování. Je snad jen otázka času, kdy se stane samozřejmostí odevzdávat z těchto „primárních zdrojů“ odpad tříděný a připravený pro další řetězec procesů nakládání s odpady.

Je přirozené, že i majitelé a provozovatelé budov hledají cesty k účelnému nakládání s odpady cestou logistiky odpadového hospodářství budov.

Už nyní není žádnou utopickou vizí, že se odpady třídí již v odpadkových koších na tříděný odpad, ze kterých se tento tříděný odpad co nejjednodušeji dostane do technické místnosti, ze které se nakonec odváží už slisovaný přímo ke zpracovatelům. Přemýšlení o ekonomickém odpadovém hospodářství budovy je stejně přirozené jako přemýšlení o energetickém řešení budovy.

ARGUMENTY PRO GRAVITAČNÍ SHOZY:
(oproti ostatním způsobům transportu odpadu v budovách)

  • efektivní, ekologické a estetické řešení
  • výrazně nižší pořizovací náklady oproti instalaci výtahu
  • úspory při odvozu odpadů z budovy
  • hygienické řešení odpadového hospodářství budovy
  • bezpečný provoz
  • snadná a rychlá instalace – vysoká variabilita
  • neomezená životnost
  • požární bezpečnost

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

V praxi se KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘEŠENÍ LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V BUDOVÁCH využívá především při nakládání s různými druhy odpadů a při transportu prádla do prádelny nebo technické místnosti.
Páteří důsledné logistiky v budovách jsou gravitační shozy. Ty jsou principielně stejné jak pro nakládání s odpady, tak s prádlem. Liší se pouze v detailech (především v průměru tubusu shozu, prostupnosti vhazovacích dvířek a řešení vyústění), které usnadňují nakládání s tím kterým materiálem.


SHOZY ODPADU

Především pro úřady, administrativní budovy, banky, hotely, nemocnice, pečovatelské domy, bytové jednotky apod.

Třídění odpadů začíná již u každého pracoviště nebo v každé místnosti. K důslednému třídění výrazně napomáhají přímo k tomuto účelu uzpůsobené odpadkové koše. Ty mají přihrádky nebo několik samostatných boxů na jednotlivé skupiny odpadů. Většinou jsou ještě tyto přihrádky názorně opatřeny pomocnými piktogramy nebo výraznými nápisy s druhem odpadu, který se do boxů ukládá. Na každém podlaží jsou manipulační svozové vozíky, kterými se již vytříděný odpad sváží k vhazovacím dvířkům gravitačního shozu. V domech s bytovými jednotkami se manipulační vozíky nepoužívají a do gravitačního shozu se vhazují přímo jednotlivé sáčky s běžným domácím odpadem. Gravitační shoz v optimálním případě ústí do technické místnosti, vybavené prostředky na finální zpracování odpadů. Shozem přijdou pytle s vytříděnými odpady (rozlišené např. barvou pytle, pytlem s barevnou značkou, apod.) a ty se pak lisují podle skupin odpadů. Výsledkem jsou úhledné, snadno manipulovatelné a obchodovatelné balíky odpadů.

logistika

Podle druhu lisovaného materiálu a lisovacího zařízení stlačíte tímto způsobem původní objem odpadů:

5 až 20x!

Pro optimální slisování balíků s odpady vyrábíme celou řadu lisů s různými výkony.

gravitační shozy odpadu a prádla

SHOZY PRÁDLA

 

shozy prádla